Regulamin dodawania opinii

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady świadczenia usługi elektronicznej - zamieszczania opinii Użytkowników na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego www.hms-fitness.pl , prowadzonego przez TEKO Sp. z o.o. oraz ABISAL Sp. z o.o.
 2. Opinię na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego www.hms-fitness.pl może dodać każdy Użytkownik serwisu, tj. również Użytkownik, który nie dokonał zakupu produktu w sklepie www.hms-fitness.pl .
 3. Użytkownik przesyłając do serwisu www.hms-fitness.pl opinię o produkcie/ach akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu.
 4. Opinią Użytkownika jest fragment informacji (wypowiedź) umieszczony przez niego w serwisie www.hms-fitness.pl (dalej: Serwis ), ściśle powiązany z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi (dalej: Opinia ).
 5. Rezygnacja z usługi zamieszczania Opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Użytkownika w Serwisie.

 

§ 2 Zasady publikowania Opinii

 

 1. Aby Opinia mogła być opublikowana w Serwisie powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.

 2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi Opiniami Użytkowników.

 3. W celu opublikowania Opinii Użytkownik powinien podać następujące dane, tj.:

a) ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek dla kluczowych cech produktu,

b) oznaczenie Użytkownika (imię lub nick),

c) adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników serwisu) lub numer zamówienia, jeśli produkt został kupiony przez sklep www.hms-fitness.pl (w celu weryfikacji zakupu),

d) treść Opinii.

a następnie oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść oraz kliknąć odpowiedni przycisk potwierdzający dodanie Opinii. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.

 

4. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowana po weryfikacji przez zespół ds. e-commerce pod kątem zgodności jej treści z zasadami przewidzianymi w Regulaminie. TEKO oraz ABISAL są uprawnione do decydowania o umieszczaniu w Serwisie lub odrzucaniu nadesłanej Opinii w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność wskazana w § 2 ust. 6 Regulaminu.

5. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie.

6. TEKO oraz ABISAL zastrzegają sobie prawo do odmowy publikacji Opinii, w przypadku gdy:

a) jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc lub obraża uczucia religijne,

b) narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,

c) zawiera dane osobowe, teleadresowe adresy e-mail lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt,

d) jest kopią treści Opinii w całości lub części od innych Użytkowników Serwisu, producenta opiniowanego produktu oraz zawiera fragmenty treści z różnych źródeł;

e) zawiera odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż www.hms-fitness.pl,

f) zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,

g) nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu,

h) zawiera treści o charakterze spamu,

i) jest wyłącznie opisem opiniowanego produktu,

j) w całości pisana jest wersalikami (wielkimi literami),

k) dodawana jest wielokrotnie przez tego samego Użytkownika i/lub o tożsamej treści,

l) jest zamieszczana przez automaty, tzw. boty,

m) jest Opinią spełniającą kryteria wskazane w § 5 ust. 4 Regulaminu.

7. Treści Opinii Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

8. Ocena Użytkowników dla produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Użytkowników. Oceny Użytkowników mają jednakową wagę przy wyliczaniu średniej. Średnia nie uwzględnia Opinii, co do których odmówiono publikacji na podstawie kryteriów wskazanych w § 2 ust. 6 lit. a-m Regulaminu.

9. Możliwość pozostawienia Opinii ogranicza się do umieszczenia tekstu, tj. Użytkownik nie może dodawać m.in. plików graficznych czy multimedialnych.

 

§ 3 Weryfikacja opinii

 

 1. Opinii dodawanych przez Użytkowników za pośrednictwem ogólnodostępnego formularza dodawania Opinii widocznego przy poszczególnych produktach sprzedawanych w sklepie www.hms-fitness.pl TEKO oraz ABISAL nie weryfikują pod kątem tego czy Opinia pochodzi od Użytkownika, który używał produktu lub go nabył poza sklepem www.hms-fitness.pl.

 2. TEKO oraz ABISAL weryfikują czy adres e-mail podany podczas dodawania Opinii jest zgodny z adresem e-mail użytym do zakupu na www.hms-fitness.pl opiniowanego produktu (tj. czy adres e-mail został użyty w procesie składania zamówienia, które zostało w zrealizowane).

 3. Jeśli TEKO oraz ABISAL pozytywnie zweryfikują dane dotyczące zakupu, zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu, to po potwierdzeniu spełnienia przez Użytkownika warunków dodawania Opinii, o których mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, TEKO oraz ABISAL dodatkowo oznaczą taką Opinię jako "opinia potwierdzona zakupem".

 4. Określenie „opinia potwierdzona zakupem”, oznacza, że Opinia została dodana przez Użytkownika, który zakupił opiniowany produkt w sklepie www.hms-fitness.pl.

 

§ 4 Prawa autorskie

 

 1. Użytkownik udziela TEKO oraz ABISAL nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez TEKO oraz ABISAL wszelkich zamieszczonych przez niego w Serwisie Opinii.

 2. W ramach udzielonej licencji TEKO oraz ABISAL otrzymują prawo do:

a) rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,

b) utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

 

W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy TEKO oraz ABISAL. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia TEKO oraz ABISAL, że Opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.

 

§ 5 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego Opinii

 

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów TEKO oraz ABISAL i nie powinny być utożsamiane z ich działalnością. TEKO oraz ABISAL nie są dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Klient oświadcza, że:

a) jego Opinia nie narusza zasad opisanych w Regulaminie;

b) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów i/lub praw pokrewnych do przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników i TEKO oraz ABISAL, jak również upoważnia TEKO oraz ABISAL do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. TEKO oraz ABISAL ponoszą odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści jedynie pod warunkiem otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności zgodnie z § 6 Regulaminu. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z § 6 Regulaminu, TEKO oraz ABISAL zastrzegają sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usługi dodawania Opinii w Serwisie, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. TEKO oraz ABISAL nie prowadzą bieżącej kontroli zamieszczanych treści z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 Regulaminu.

4. Zabronione jest udostępnianie za pośrednictwem usługi treści sprzecznych z prawem, w tym zwłaszcza takich, które mogłyby:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe) czy też prezentować inne osoby w niekorzystnym świetle;

d) pozostawać w sprzeczności z interesem TEKO oraz ABISAL, tj. stanowić treści o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością TEKO oraz ABISAL; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 

§ 6 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 

 1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w Serwisie narusza jej prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić TEKO lub ABISAL o potencjalnym naruszeniu.

 2. TEKO lub ABISAL powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

 1. TEKO oraz ABISAL zastrzegają sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem zamieszczającym Opinię pod pozostawionym adresem e-mail.

 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na stronie internetowej Serwisu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Serwisu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do TEKO oraz ABISAL.

 3. TEKO oraz ABISAL dołożą starań, aby korzystanie z możliwości dodawania Opinii w Serwisie było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające dodawanie Opinii w serwisie www.hms-fitness.pl , to przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta z włączoną obsługą języka JavaScript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

 4. TEKO oraz ABISAL oświadczają, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. TEKO oraz ABISAL nigdy nie zwracają się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła lub innych danych dostępowych.

 5. Nie jest dopuszczalne dodawanie Opinii w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes TEKO i/lub ABISAL, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością TEKO i/lub ABISAL; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 6. Zarówno Użytkownik, jak i TEKO oraz ABISAL mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi dodawania Opinii w Serwisie w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 7. Użytkownik, który skorzystał z usługi dodawania Opinii w Serwisie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do TEKO lub ABISAL stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się TEKO lub ABISAL z oświadczeniem woli Użytkownika.

 8. TEKO oraz ABISAL wypowiadają umowę o świadczenie usługi dodawania Opinii w Serwisie poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas dodawania Opinii w Serwisie. Wypowiedzenie umowy może mieć miejsce w przypadku stwierdzenia przez TEKO oraz ABISAL, że Opinia narusza postanowienia § 2 ust. 6 Regulaminu lub w sytuacji gdy TEKO lub ABISAL otrzyma powiadomienie, o którym mowa w § 6 Regulaminu.

 9. Użytkownik może zgłosić TEKO lub ABISAL reklamację w związku z korzystaniem z usługi dodawania Opinii w Serwisie. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: sklep@2sport.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. TEKO lub ABISAL niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.

 10. Niniejszy Regulamin obejmuje całość uregulowań dotyczących usługi dodawania Opinii i stanowi uzupełnienie treści zawartych w Regulaminie Serwisu ( https://hms-fitness.pl/regulamin-2 ).

 11. TEKO oraz ABISAL zastrzegają sobie prawo do wprowadzania nowego Regulaminu, przy czym nowy Regulamin będzie miał zastosowanie wyłącznie do umów o świadczenie usługi dodawania Opinii w Serwisie zawartych po jego wprowadzeniu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi dodawania Opinii w Serwisie zawarte przed wprowadzeniem nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia danej umowy o świadczenie usługi dodawania Opinii w Serwisie. O zmianie regulaminu TEKO oraz ABISAL poinformują za pośrednictwem Serwisu.

 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.