0 0
Koszyk
0
Koszyk
info: Twój koszyk jest pusty!

Ogólne Warunki Sprzedaży

Bytom 30.06.2023

 

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Abisal sp. z.o.o.

 

I. Definicje

Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, zwanych dalej Warunkami, określenia należy rozumieć:

 1. Sprzedający – Abisal sp. z.o.o.;
 2. Kupujący - osoba prawna lub osoba fizyczna niebędąca konsumentem, dokonująca zakupu Towaru od Sprzedającego;
 3. Towar – towar/towary będące przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez Sprzedającego;
 4. Zapytanie ofertowe – pisemne zapytanie Kupującego skierowane do Sprzedającego w celu otrzymania oferty Sprzedającego;
 5. Oferta – pisemne oświadczenie Sprzedającego przekazane Kupującemu w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;
 6. Zamówienie – pisemne oświadczenie Kupującego o przyjęciu Oferty;
 7. Potwierdzenie Zamówienia – pisemne oświadczenie Sprzedającego potwierdzające zawarcie Umowy oraz jej warunki;
 8. Umowa/ Umowy – umowa sprzedaży Towaru, zawarta między Sprzedającym a Kupującym w jakikolwiek pisemny sposób;
 9. Strony – Sprzedający oraz Kupujący;
 10. Forma pisemna - dostępne środki przekazu: e-mail, poczta.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Warunki regulują prawa i obowiązki Stron Umów i stanowią ich integralną część.
 2. Warunki dotyczą sprzedaży Towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Kupujący, dokonując zakupu Towaru, wyraża zgodę na stosowanie Warunków. Wszelkie informacje lub uściślenia ustne pochodzące od Sprzedającego muszą być potwierdzone przez niego pisemnie by stały się wiążące. Nieważność lub wyłączenie, także umowne, któregokolwiek z postanowień Warunków, nie powoduje nieważności lub wyłączenia pozostałych postanowień Warunków.
 4. Warunki stosuje się do wszystkich Umów, gdzie Kupującym nie jest konsumentem, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub indywidualnie uzgodnione postanowienia Umowy nie stanowią inaczej.
 5. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Warunków i Umowy, znaczenie rozstrzygające mają postanowienia Umowy.
 6. Sprzedający nie jest związany jakimikolwiek warunkami zakupu stosowanymi przez Kupującego.
 7. Informacje udzielane przez Sprzedającego w jakiejkolwiek formie i postaci, w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz cenniki nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania zamówień i zawarcia Umowy.
 8. Zdjęcia i wszelka dokumentacja przekazane Kupującemu przez Sprzedającego są przeznaczone wyłącznie do użytku Kupującego i bez wyraźnej zgody Sprzedającego nie mogą być powielane ani udostępniane osobom trzecim.
 9. Zdjęcia zawarte w katalogach oraz na stronie internetowej Sprzedającego mają wyłącznie poglądowy charakter i nie mogą być podstawą do wykonywania projektów.
 10. Oczywiste pomyłki, błędy drukarskie, maszynowe, rachunkowe rysunków oraz wszelkiej dokumentacji przekazanej Kupującemu przez Sprzedającego nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Kupującego.

 

III. Zawarcie Umowy.

 1. Do zawarcia Umowy dochodzi w szczególności przez:

a. doręczenie Kupującemu przez Sprzedającego Potwierdzenia Zamówienia w odpowiedzi na pisemne Zamówienie, złożone przez Kupującego po otrzymaniu Oferty;

b. zawarcie Umowy na piśmie przez osoby upoważnione ze strony Sprzedającego i Kupującego;

 1. wydanie Towaru Kupującemu przez Sprzedającego na podstawie faktury.
 1. Strony wyłączają zastosowanie art. 682 Kodeksu Cywilnego.

 

IV. Cena

 1. Na życzenie Kupującego, Sprzedający poinformuje Kupującego o aktualnych cenach Towaru.
 2. W przypadku zawarcia Umowy w sposób określony w Rozdziale III pk1 lit. a), tj. poprzez Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego, sprzedaż Towaru odbywa się po cenach obowiązujących u Sprzedającego w chwili składania Zamówienia.
 3. W przypadku zawarcia Umowy w sposób określony w Rozdziale III pk1 lit. b) i c) sprzedaż Towaru odbywa się w cenie określonej w Umowie lub w fakturze.
 4. Ceny wskazywane przez Sprzedającego są cenami netto – nie zawierają podatku Vat, a także kosztów przesyłki i opakowania. Na prośbę Kupującego Sprzedający może określić te koszty.
 5. Za zgodą Sprzedającego wyrażoną w formie pisemnej, przez co rozumie się również wystawienie faktury, zapłata ceny wraz ze wszelkimi dodatkowymi płatnościami może być dokonana w terminie odroczonym od daty odebrania Towaru.
 6. Jeżeli zapłata ceny ma być dokonana w odroczonym terminie, Sprzedający może żądać od Kupującego zabezpieczenia płatności, w szczególności w postaci:
  • przedpłaty;
  • weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową;
  • poręczenia;
  • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczającej płatności z tytułu ceny sprzedaży i kosztów dostarczenia Towaru.
 7. Jeżeli cenę Towaru ustalono jako równowartość oznaczonej kwoty w walucie obcej a w trakcie wykonywania Umowy nastąpiła zmiana wartości tej waluty w stosunku do złotego polskiego, zapłata będzie dokonana według kursu średniego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu wystawiania faktury przez Sprzedającego.
 8. Za moment zapłaty ceny uważa się moment, w którym cała należność będzie mogła być wykorzystana przez Sprzedającego, w szczególności chwilą taką jest moment wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sprzedającego (rzeczywista zapłata należności).
 9. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą ceny za Towar, Sprzedający może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
 10. W przypadku zwłoki Kupującego w zapłacie ceny ponad termin określony w fakturze, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego (art. 492 Kodeksu Cywilnego).
 11. W razie opóźnienia Kupującego z zapłatą ceny za sprzedany Towar, także inne należności Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne po otrzymaniu przez Kupującego stosownego zawiadomienia od Sprzedającego. Ponadto w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie należności za sprzedany Towar, Sprzedający może wedle swego wyboru:
  • odmówić wydania innego Towaru do tej pory nie wydanego Kupującemu, także w przypadku, gdy obowiązek wydania tego Towaru wynikał z innej Umowy, niż ta, której warunki płatności nie zostały dotrzymane lub odstąpić bez zachowania terminu dodatkowego od innych Umów zawartych z Kupującym;
  • żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.
 12. Nie jest dopuszczalne potrącenie przez Kupującego wierzytelności przysługujących mu wobec Sprzedającego, z wzajemnymi wierzytelnościami Sprzedającego wobec Kupującego wynikającymi z Umowy lub związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że wierzytelności Kupującego zostały zasądzone prawomocnym wyrokiem.

 

V. Wykonanie Umowy, wydanie i odbiór Towaru

 1. Miejscem wydania Towaru jest magazyn Sprzedającego.
 2. Kupujący może w każdej chwili uzyskać informację o aktualnym etapie wykonywania Umowy.
 3. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Towaru przechodzi na Kupującego wraz z jego wydaniem Kupującemu. Ma to miejsce również wówczas, gdy następują dostawy częściowe oraz gdy Sprzedający przyjął na siebie obowiązek spełnienia jeszcze innych świadczeń, np. wysyłki lub montażu Towaru.
 4. Na życzenie Kupującego Sprzedający może ubezpieczyć na jego koszt przesyłkę z Towarem przed kradzieżą, włamaniem, uszkodzeniami podczas transportu, przed pożarem i zalaniem wodą oraz innymi ryzykami podlegającymi ubezpieczeniu. Jeśli wysyłka Towaru ulega opóźnieniu wskutek okoliczności leżących po stronie Kupującego, to ryzyko, o którym mowa wyżej, przechodzi na niego z dniem gotowości Sprzedającego do wysłania Towaru. Na życzenie i koszt Kupującego Sprzedający ubezpieczy w takiej sytuacji Towar przygotowany do wysyłki do Kupującego.
 5. W przypadku opóźnienia Kupującego z odbiorem Towaru, ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą z momentem postawienia Towaru do dyspozycji Kupującego w magazynie Sprzedającego.
 6. Przy odbiorze Towaru Kupujący zobowiązany jest zbadać jego stan.
 7. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze Towaru jakichkolwiek niezgodności Towaru z Umową, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego w Formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru Towaru, pod rygorem możliwości późniejszego zgłaszania roszczeń w tym zakresie.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Kupujący nie odbierze Towaru w wyznaczonym przez Sprzedawcę dodatkowym terminie.
 9. Kupujący nie może odmówić przyjęcia opóźnionej dostawy Towaru, ani też odstąpić od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 10.
 10. W przypadku opóźnienia Sprzedającego w dostarczeniu towaru przekraczającego 2 tygodnie, Kupujący wraz ze Sprzedającym wyznacza nowy termin dostawy.

 

VI. Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedającego

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, nie obejmuje rzeczywistych strat poniesionych przez Kupującego, oraz utraconych przez niego korzyści.
 2. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru Towaru, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji.
 3. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wszelkich szkód nieobjętych wyłączeniem zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100% wartości zamówienia netto, przy czym ograniczenie to nie znajdzie zastosowania do szkód spowodowanych z winy umyślnej.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w tym również za opóźnienie lub zwłokę jeśli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wyniknęło wskutek działania siły wyższej.
 5. Ustala się, że „siła wyższa” oznacza wszelkie okoliczności, w wyniku których wykonanie Umowy przez Sprzedającego jest niemożliwe lub niewspółmiernie kosztowne w stosunku do wartości niedostarczonego Towaru w szczególności spowodowane:
  • strajkiem;
  • brakiem dostaw lub opóźnień w dostawach: produktów, surowców, materiałów i usług koniecznych do wykonania Umowy;

 

 • wojną, buntem, rebelią;
 • klęską żywiołową;
 • zakłóceniami w transporcie;
 • epidemią i/lub pandemią.

 

VII. Gwarancja

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady Towaru z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 2. Sprzedający udziela gwarancji na Towar na okres jednego roku od dnia jego wydania Kupującemu, chyba że warunki gwarancji dołączone do produktu stanowią inaczej.
 3. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dalsza sprzedaż Towaru przez Kupującego poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej powoduje utratę gwarancji.
 4. W przypadku ujawnienia się wad fizycznych Towaru w okresie gwarancji, Sprzedający zobowiązuje się względem Kupującego, wedle swego wyboru, do usunięcia wad fizycznych Towaru lub do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
 5. Sprzedający odpowiada tylko za wady, które powstały podczas prawidłowego korzystania z Towaru. W razie wątpliwości za prawidłowe korzystanie z Towaru uważa się normalne korzystanie z Towaru zgodnie z warunkami określonymi przez Sprzedającego. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenie Towaru, jeżeli nastąpiło ono w wyniku nieprawidłowego korzystania i/lub nieprawidłowego zainstalowania, konserwacji lub magazynowania a także w przypadku naprawy lub modyfikacji Towaru dokonanej poza punktami serwisowymi wyznaczonymi przez Sprzedającego chyba, że zostały one dokonane za uprzednią zgodą Sprzedającego. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenie Towaru powstałych w trakcie niewłaściwej eksploatacji, oraz degradacji m. in. spowodowanej czynnikami atmosferycznymi itp,
 6. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń Towaru, które powstały w wyniku:
  • normalnego zużycia Towaru;
  • wydarzenia przypadkowego, działania siły wyższej oraz wandalizmu.
 7. Gwarancja, w przypadku potwierdzenia jej zasadności, realizowana jest w formie (według wyboru Sprzedającego): bezpłatna naprawa Towaru, dostawa części zamiennych, wymiana reklamowanego Towaru na nowy bądź inny towar o takich samych parametrach technicznych. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat oraz roszczeń z tytułu uznania reklamacji.
 8. W przypadku, gdy niemożliwym okaże się usunięcie wad Towaru, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość wadliwych elementów lub części, a gdy wskutek wad Towaru nie jest możliwe korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, zobowiązuje się zwrócić cenę za Towar. Kupującemu nie przysługuje w takim wypadku roszczenie o zwrot kosztów napraw, dopasowania czy też wymiany.
 9. Sprzedający nie odpowiada za żadne szkody poniesione przez Kupującego w wyniku awarii lub niesprawności Towaru, w okresie gwarancji i po zakończeniu okresu gwarancji.
 10. Gwarancja niniejsza nie obejmuje utraconych korzyści w związku z wadami Towaru ani zadośćuczynienia za szkody powstałe poza Towarem.
 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody z tytułu wad Towaru ogranicza się jedynie do straty rzeczywistej powstałej w samym Towarze, a wszelka inna odpowiedzialność tj. pozostałe szkody i straty bezpośrednie lub pośrednie, w tym odpowiedzialność za utracone korzyści, koszty przestoju jest wyłączona.
 12. W celu skorzystania z Gwarancji Kupujący zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedającego o wadzie Towaru w ciągu 7 dni od ujawnienia się wady. Zawiadomienie powinno zostać dokonane w formie pisemnej. Zawiadomienie powinno zawierać opis okoliczności ujawnienia się wady.
 13. W razie potrzeby Kupujący zobowiązany jest udzielić Sprzedającemu wszelkiej pomocy w celu prawidłowej oceny wady Towaru oraz ustalenia sposobu jej usunięcia.
 14. Po otrzymaniu zgłoszenia wady Sprzedający podejmuje decyzję o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 15. Reklamowany Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu.
 16. Sprzedający nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia Towaru wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia Towaru przez Kupującego.
 17. W przypadku uznania zasadności roszczeń gwarancyjnych koszty transportu Towaru na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pokrywa Sprzedający. W przypadkach gdy wada Towaru powstała z winy Kupującego, lub nie jest objęta gwarancją koszty transportu Towaru obciążają Kupującego.
 18. Sprzedający może na czas rozpatrywania reklamacji dostarczyć Kupującemu Towar o zbliżonych parametrach technicznych, jeżeli dysponuje w danej chwili odpowiednikiem lub zamiennikiem takiego Towaru.

 

VIII. Zastrzeżenie prawa własności Towaru

 1. Towar dostarczony na podstawie Umowy pozostaje własnością Sprzedającego do czasu uiszczenia całkowitej zapłaty Ceny. Prawo własności i związane z nim uprawnienie do żądania wydania odpowiedniego Towaru, nie wyłącza dochodzenia przez Sprzedającego roszczeń z tytułu poniesionych strat i/lub utraconych korzyści.

 

IX. Tajemnica handlowa

 1. Wszelkie informacje dotyczące działalności Sprzedającego, które nie są publicznie znane, jak również postanowienia Warunków oraz Umowy, mają charakter poufny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
 2. Strony uzgadniają, że nie będą ujawniać poufnych informacji osobom trzecim, ani wykorzystywać ich do celów innych niż wykonanie zobowiązań wynikających z Warunków i Umów. Kupujący podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby uniemożliwić ujawnienie informacji poufnych.
 3. Jeżeli Kupujący zostanie zobowiązany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa do ujawnienia jakiejkolwiek informacji dotyczącej działalności Sprzedającego, zawiadomi o tym Sprzedającego i będzie z nim współpracować w celu wyeliminowania lub zmniejszenia do minimum negatywnych skutków ujawnienia takich informacji. Zobowiązanie to wiąże Kupującego przez okres trzech lat od dnia nabycia Towaru przez Kupującego. Po tym okresie informacje poufne będą chronione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211).
 4. Bez pisemnej zgody Sprzedającego Kupujący nie będzie używał nazwy, znaków towarowych ani nazw handlowych Sprzedającego, ani też powoływał się na związki gospodarcze ze Sprzedawcą w jakimkolwiek celu.

 

X. Status przedsiębiorcy

 1. Abisal sp. z o.o. posiada status średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 pkt 6 powołanej wyżej ustawy oraz załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W sytuacji gdy Kupujący będzie miał siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polską w sprawach nieuregulowanych w Warunkach zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.
 3. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygnięcia wszelkich sporów, powstałych w związku ze sprzedażą Towaru na podstawie Warunków, właściwym rzeczowo będzie sąd powszechny w Bytomiu.
 4. Ewentualna nieskuteczność poszczególnych postanowień Warunków nie wpływa na skuteczność pozostałych postanowień.